Increasing the lateral capacity of dry joint flat-stone masonry structures using inexpensive retrofitting techniques

Writers: Ming Wang, Kai Liu, Hongfei Lu, Hima Shrestha, Ramesh Guragain, Wen Pan, Xiaodong Yang