A modified response spectrum method based on uniform probability spectrum

Writers: Cheng Su, Zhijian Huang, Jianhua Xian