Centrifuge model testing on reliquefaction characteristics of sand

Writers: Bin Ye, Liang Zhang, Huihao Wang, Xudong Zhang, Ping Lu, Feifan Ren