Correction to: In situ assessment of soil dynamic parameters for characterizing nonlinear seismic site response using KiK-net vertical array data

Writers: Hai-Yun Wang, Wei-Ping Jiang, Su-Yang Wang, Yu Miao

AIMS OF EAEE