Cyclic loading test of self-centering precast segmental unbonded posttensioned UHPFRC bridge columns

Writers: Jingquan Wang, Zhen Wang, Yuchuan Tang, Tongxu Liu, Jian Zhang