Multi-LOD seismic-damage simulation of urban buildings and case study in Beijing CBD

Writers: Chen Xiong, Xinzheng Lu, Jin Huang, Hong Guan

AIMS OF EAEE