Threshold seismic energy and liquefaction distance limit during the 2008 Wenchuan earthquake

Writers: Yan-Guo Zhou, Kai Liu, Dao-Sheng Ling, Tao Shen, Yun-Min Chen